نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت

دكتر علی حقیقی اصل

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دكتر احسان برهاني

مدير پژوهش دانشگاه

خانم دكتر شيما نيكو

مدير پژوهش دانشكده كوير شناسي

دكتر سيف ا... سعدالدين

رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه

خانم دکتر هايده آراء

مدیر پژوهش دانشکده گردشگری

دكتر مهدي روزبه

معاون پژوهشي دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

دكتر عباس دیدبان

مدير پژوهش دانشكده مهندسي برق

خانم دكتر فاطمه شريعتمدارطهراني

مدیر پژوهش دانشکده فیزیک

دكتر محسن ابراهیمی

معاون پژوهشي دانشكده علوم انساني

دکتر رضا نارنجي ثاني

مسئول امور پژوهشي دانشكده دامپزشكی

دكتر رحمان سعادت

مدير پژوهش دانشكده اقتصاد

آقاي غلامرضا سماوی

مدير پژوهش دانشكده هنرو دامپروري

دکتر اسحاق رحیمیان بوگر

مدير پژوهش دانشكده روان شناسي

خانم دكتر كيانا پيوندي 

مدير پژوهش دانشكده مهندسي شيمي

خانم مريم كرمي

معاون مدير پژوهش

دكتر خسرو حسيني

مدير پژوهش دانشكده مهندسي عمران

 

 

دكتر فرامرز هرمزي 

معاون پردیس علوم و فناوریهای نوین

 

 

دکتر مجتبي اميري

نماینده دانشکده منابع طبیعی

 

 

 دكتر علي عرب

مدير پژوهش دانشكده شيمي

 

 

دكتر محمد مهدي خطيبي

مسئول پژوهش دانشكده مهندسي مكانيك

 

 

دكترحسين توكلي  

مدير پژوهش دانشكده مهندسي مواد و صنايع