پیرو جلسه شورای پژوهش و فناوری و جلسه هیئت رئیسه دانشگاه سمنان مقالات ارائه شده درکنفرانس های معتبر بین المللی و ملی به این شرح ذیل تشویق می شوند.
 
- در سال فقط یک مقاله ارائه شده عضو هیئت علمی در کنفرانس های بین المللی و یک مقاله ارائه شده در همایش معتبر علمی تشویق میشوند.
 
- مبلغ تشویقی برای ارائه هر مقاله کامل که در اختیار نویسنده مسئول یا نفر اول (عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان) قرار می گیرد تا متناسب با تعداد نویسندگان میان آنها تقسیم شود.
 
- تشویق مقالات به صورت خلاصه مبسوط و چکیده به نسبت 75% و 50% انجام می شود.
 
- در سال فقط یک مقاله ارائه شده دانشجو در کنفرانس های معتبر بین المللی یا ملی با تایید استاد راهنما از اعتبار پژوهانه عضوهیئت علمی تشویق می شود.
 
- هزینه های ثبت نام و شرکت در کنفرانس قابل پرداخت نمی باشد.
 
- امتیاز مقالات بر اساس آیین نامه پژوهانه محاسبه می شود.