در راستای دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری حاصل شد

سلسله نشست های مجازی آشنایی با ظرفیت های علمی آموزشی پیمان بریکس توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی

تصاویر

 -