کارگاه معرفی و آشنایی شبیه سازی دینامیک مولکولی هیدرات های گازی و کلاتریت

کارگاه معرفی و آشنایی شبیه سازی دینامیک مولکولی هیدرات های گازی و کلاتریت

در این سخنرانی که توسط دکتر سامان علوی ارئه شده است، چگونگی استفاده از روش های شبیه سازی برای مطاله ساختار اتمی هیدرات و تاثیرافزودنی ها و مکانسیم انها بر رشد و بازدارندگی هیدرات بیان می شود.