لیست اخبار صفحه :1
نخستین جلسه کارگروه شارپ برگزار شد.
با هدف دستیابی به مرجعیت و دیپلماسی علمی در دانشگاه سمنان صورت گرفت.

نخستین جلسه کارگروه شارپ برگزار شد.

به گزارش رابط خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دکتر محمدحسین احسانی در این جلسه عنوان کرد: کارگروه های شارپ در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هم اندیشی مدیران و معاونین پژوهش و فناوری دانشکده ها و بهره گیری از نظرات کارشناسی یاوران علمی اهداف مطلوبی را دنبال می نماید.

سرپرست جدید مدیریت امور پژوهش دانشگاه منصوب شد.
با حکمی از سوی سرپرست دانشگاه سمنان:

سرپرست جدید مدیریت امور پژوهش دانشگاه منصوب شد.

به گزارش رابط خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه طی حکمی از سوی دکتر سعدالدین، سرپرست دانشگاه سمنان، خانم دکتر کیانا پیوندی دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز به عنوان « سرپرست مدیریت امور پژوهش دانشگاه » معرفی شد.