نوع داده عنوان اعضا طبقه بندی تاریخ انتشار دانلود ها توضیحات
آیین نامه و دستورالعمل ها جدول تقويم پژوهشي نيم سالانه دانشكده ها اعضای هیات علمی فرم هاي متفرقه 1398/11/20 توضیح
آیین نامه و دستورالعمل ها Scopus اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/20
آیین نامه و دستورالعمل ها فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/20
آیین نامه و دستورالعمل ها فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اعضای هیات علمی فهرست نشریات معتبر وزارت علوم 1398/11/20
فرم ها MIF اعضای هیات علمی MIF 1398/11/20
فرم ها فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کار لاتین دانشجویان همايشهاي داخلی و خارجي 1398/11/20
فرم ها فرم درخواست شركت در مجامع علمي خارج از كشور براي دانشجويان تحصیلات تکمیلی دانشجویان همايشهاي داخلی و خارجي 1398/11/20
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایشهای علمی دانشگاه اعضای هیات علمی همايشهاي داخلی و خارجي 1398/11/20
آیین نامه و دستورالعمل ها شیوه نامه تشویق مقالات کنفرانسی اعضای هیات علمی همايشهاي داخلی و خارجي 1398/11/20
فرم ها فرم درخواست شركت اعضاء هيأت علمي در همايش علمي داخل كشور با ارائه مقاله جهت صدور حکم ماموریت اعضای هیات علمی همايشهاي داخلی و خارجي 1398/11/20
فرم ها فرم درخواست شركت در مجامع علمي خارج از كشور براي اعضاء هيأت علمي اعضای هیات علمی همايشهاي داخلی و خارجي 1398/11/20
همايشها فرم گزارش علمي از شركت در گردهمايي علمي بين المللي در خارج از كشور اعضای هیات علمی همايشهاي داخلی و خارجي 1398/11/20
فرم ها فرم استفاده از آزمایشگاه مرکزی اعضای هیات علمی آزمایشگاه مرکزی 1398/11/20
آیین نامه و دستورالعمل ها شیوه نامه اجرایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنان اعضای هیات علمی آزمایشگاه مرکزی 1398/11/20
فرم ها كاربرگ درخواست شروع فعاليت همکاران حق التدريس اعضای هیات علمی مدعو فعالیت پژوهشی همکاران حق التدریس 1398/11/20
آیین نامه و دستورالعمل ها شیوه نامه تشویق مقالات اعضای هیات علمی قراردادی(مدعو) در دانشگاه سمنان اعضای هیات علمی مدعو فعالیت پژوهشی همکاران حق التدریس 1398/11/20
فرم ها فرم محاسبه پا يه تشويقي اعضاء هيأت علمي قبل از 1-1-95 - ذخیره 50 امتیازی اعضای هیات علمی پایه تشویقی 1398/11/20
فرم ها فرم محاسبه پا يه تشويقي اعضاء هيأت علمي بعد از 1-1-95 - ذخیره 25 امتیازی اعضای هیات علمی پایه تشویقی 1398/11/20
ترفیع گزارش فعاليت‌هاي پژوهشي جهت ترفيع اعضاي هيأت علمي رسمي اعضای هیات علمی ترفیع 1398/11/20
طرح ها طرح نامه ویژه کرسی های آزاداندیشی اعضای هیات علمی کرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره 1398/11/20
طرح ها طرح نامه ویژه کرسی های نوآوری اعضای هیات علمی کرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره 1398/11/20
طرح ها طرح نامه ویژه کرسی های مناظره اعضای هیات علمی کرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره 1398/11/20
طرح ها طرح نامه ویژه کرسی های نقد اعضای هیات علمی کرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره 1398/11/20
طرح ها طرح نامه ویژه کرسی های نظریه پردازی اعضای هیات علمی کرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره 1398/11/20
فرم ها فرم رزومه افراد برگزار کننده کرسی اعضای هیات علمی کرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره 1398/11/19
فرم ها فرم درخواست برگزاری کرسی اعضای هیات علمی کرسي هاي نظریه پردازي نقد و مناظره 1398/11/19
فرم ها فرم پیشنهاد پروژه پژوهش های تقاضا محور اعضای هیات علمی طرح هاي پژوهشي 1398/11/19
فرم ها فرم ارزشیابی گزارش های مرحله ای طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی طرح هاي پژوهشي 1398/11/19
پرسشنامه پرسشنامه طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی طرح هاي پژوهشي 1398/11/19
فرم ها فرم آمار فعالیت های پژوهشی برای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی فرم هاي متفرقه 1398/11/19
فرم ها فرم سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی اعضای هیات علمی فرم هاي متفرقه 1398/11/19
پرسشنامه فرم پرسشنامه مدیرمسئول نشریه شماره 2 اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها تفاهم نامه بین نشریه و انجمن علمی اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها دستورالعمل اجرایی تشویق نویسندگان مقالات منتشره در نشریات معتبر بین المللی و داخلی دانشگاه سمنان اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
فرم ها درخواست اعتبار علمی ترویجی نشریه اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
فرم ها درخواست اعتبار علمی پژوهشی اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
فرم ها فرم پرسشنامه مدیرمسئول نشریه شماره 1 اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
فرم ها فرم پرسشنامه سردبیر نشریه اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
فرم ها فرم هیات تحریریه نشریه اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
فرم ها فرم ارزیابی نشریات علمی اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشور مصوب 8بهمن 90 اعضای هیات علمی نشريات و مقالات ژورنالی 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه اجرایی پذیرش و نشر کتاب در دانشگاه سمنان اعضای هیات علمی کتب 1398/11/19
فرم ها فرم قرارداد چاپ کتاب اعضای هیات علمی کتب 1398/11/19
فرم ها فرم ارزشیابی کتاب ترجمه انتشارات دانشگاه سمنان اعضای هیات علمی کتب 1398/11/19
فرم ها فرم ارزشیابی کتاب تالیف، تدوین و گردآوری انتشارات دانشگاه سمنان اعضای هیات علمی کتب 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها شیوه نامه مورخ 90.6.2 اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتی 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها اصلاحیه شماره دو آیین نامه فرصت مطالعاتی مورخ 89.6.30 اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتی 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها اصلاحیه شماره یک آیین نامه فرصت مطالعاتی مورخ 89.6.30 اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتی 1398/11/19
پرسشنامه پرسشنامه فرصت مطالعاتي اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتي 1398/11/19
آیین نامه و دستورالعمل ها آيين نامه فرصت مطالعاتی مورخ 89.6.30 اعضای هیات علمی فرصت مطالعاتي 1398/11/19
فرم ها فرم دريافت هزينه ثبت نام اعضای هیات علمی در کارگاه های تخصصی معتبر داخلی(جدید) اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
فرم ها فرم دريافت هزينه ويرايش مقالات انگليسی چاپ شده در نشريات ISI و Scopus (جدید) اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
فرم ها فرم دريافت هزينه ثبت نام اعضای هيأت علمی در کنفرانس های معتبر داخلی با ارائه مقاله (جدید) اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
قرارداد قرارداد پژوهانه سال 98 اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
فرم ها فرم دریافت هزینه ثبت نام دانشجویان تحصیات تکمیلی در کنفرانس های معتبر و کارگاه های تخصصی داخلی(جدید) دانشجویان پژوهانه 1398/11/17
فرم ها فرم دريافت هزينه آماده سازی مقالات چاپ شده در نشريات معتبر (جدید) اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه تشویق دستیاران پژوهشی مصوب 98.7.7 (همکاری تحقیقاتی بازبینی شده) اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
صورتمجلس صورتمجلس خريد و تحويل مواد و لوازم مصرفي و ... اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
فرم ها فرم درخواست شرکت در کارگاه های آموزشی مرجعیت مالکیت فکری اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
فرم ها فرم پرداخت هزینه های ثبت اختراع و تایید علمی اختراع اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
قرارداد قرارداد تشویق دستیار پژوهشی 98.7.16 (همکاری تحقیقاتی بازبینی شده) اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
فرم ها فرم دريافت حق عضويت در انجمنهاي علمي – تخصصي داخل و خارج كشور اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
آیین نامه و دستورالعمل ها آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان اعضای هیات علمی پژوهانه 1398/11/17
نوع داده عنوان اعضا طبقه بندی تاریخ انتشار دانلود ها توضیحات