دکتر محمد حسین احسانی  -  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  - رئیس شورا

دکتر کیانا پیوندی -  مدیر امور پژوهش دانشگاه -  عضو شورا

مهندس مریم کرمی - معاون مدیر پژوهش دانشگاه - دبیر شورا

سایر اعضاء شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

نام و نام خانوادگی - سمت

نام و نام خانوادگی - سمت

دکتر داود مداح

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه

دکتر نفیسه معماریان

معاون پژوهش و فناوری دانشکده فیزیک

دکتر روح اله رفعی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر مهدیه حدادی

معاون پژوهش  دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتر علی شهزادی

رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر مجید افصحی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر

دکتر علیرضا نعیمی صدیق

مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

دکتر محسن ابراهیمی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی

دکتر محمد نجارزاده

مدیر همکاریهای علمی و بین المللی

دکتر علیرضا عرفانی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده اقتصاد و مدیریت

دکتر روح اله خادمی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر سمیه باصری

معاون پژوهش و فناوری دانشکده هنر

دکتر مهران رجبی زرگر آبادی

مدیر امور فناوری

دکتر حجت کرمی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی عمران

دکتر مهدی موسوی کمازانی

رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتر محمود احمدی همدانی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی

دکتر میثم مدرسی

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر نادیا کوکبی

معاون پژوهش و فناوری شیمی

دکتر محمد آزادی

معاون  پژوهش وفناوری دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محسن مهدی پور قاضی   

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی شیمی

دکتر مجتبی امیری

معاون دانشکده منابع طبیعی

دکتر مردعلی یوسف پور

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دکتر محمود نجفی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده روان شناسی

دکتر علیرضا مشکی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده کویر شناسی

دکتر رحمان معرفت

معاون دانشکده گردشگری

دکتر زهره بهرامی

مسئول امور پژوهشی پردیس علوم و فناوری نوین

دکتر مرجان شیبانی

نماینده پردیس فرزانگان

دکتر محمد دانائی

مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در امور مربوط به ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی