شورا متشکّل از ارکان حقوقی و حقیقی به شرح زیر است:

رئیس: معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه.

دبیر: مدیر امور پژوهش دانشگاه.

مدیر مسؤول انتشارات دانشگاه.

رئیس اداره­ چاپ و انتشارات پژوهش و فنّاوری.

یک نفر از اعضای هیأت ممیّزه و یا کمیسیون ­های تخصّصی علاوه بر اعضای حقوقی عضو در هیأت ممیّزه­ دانشگاه به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه.

دو نفر از اعضای هیأت علمی صاحب‌نظر در زمینه­ نشر کتاب به پیشنهاد دبیر شورا و حکم معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه.

کارشناس مسؤول امور نشر به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید رئیس شورا.

اعضاء شورا:

دکتر محمد حسین احسانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه - رئیس شورای کتاب.

دکتر کیانا پیوندی - مدیر امور پژوهش دانشگاه - دبیر شورای کتاب.

آقای مصطفی رئوفی - مدیر مسؤول انتشارات دانشگاه سمنان.

دکتر سامان رشیدی - رئیس اداره­ چاپ و انتشارات پژوهش و فنّاوری.

دکتر علی حقیقی اصل - استاد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز - عضو هیأت ممیّزه  دانشگاه.

دکتر علیرضا عرفانی - استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری - عضو کمیسیون تخصّصی دانشکده.

دکتر ناصر رحیمی - استادیار دانشکده زبان و ادبیات فارسی - عضو شورا.