• تقویت گفتمان و توسعه فرهنگ کارآفرینی در اقشار دانشگاهی شامل اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه
  • توانمندسازی دانشجویان از طریق برگزاری دوره های مهارتی تخصصی و عمومی برای دانشجویان
  • بسترسازی و ایجاد فرصت برای دانشجویان جهت ارتباط با صنعت و سازمان های دولتی از طریق کارآموزی و دوره های مشترک
  • رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه و آسیب شناسی