مدیر امور فناوری: دکتر مهران رجبی زرگرآبادی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:   fanavari.office { @ } semnan.ac.ir

 تلفن مستقیم: 31532303-023

تلفن دفتر: 31532304-023

فکس: 31539532-023


کارشناس مسئول امور فناوری : مهندس حسین صدر

تلفن: 31532301-023

داخلی:2301

فکس: 31539532-023


کارشناس فناوری و مسئول دفتر : آزاده کرم الدین

تلفن: 31532304-023

داخلی:  2304

فکس:   31539532-023