آدرس: سمنان- روبروی پارک سوکان- پردیس شماره 1 دانشگاه- مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمنان - کدپستی 19111-35131


شماره تماس کارشناس دفتر کارآفرینی: 31532530-023

شماره تماس مدیریت  دفتر کارآفرینی: 31532534-023

دورنگار: 31539538-023

پست الکترونیک: karafarini @ semnan.ac.ir