نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر محمدحسین احسانی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه - رئیس شورا

دکتر فرشاد ورامینیان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر کیانا پیوندی

مدیر پژوهش دانشگاه - دبیر شورا

دکتر مهران رجبی

مدیر فناوری دانشگاه

دکترمهدیه حدادی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 دکتر علیرضا مشکی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده کویر شناسی

دکتر نفیسه معماریان

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده فیزیک

دکتر مجید افصحی

مسئول امور پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمود احمدی همدانی

معاون پژوهشی و فناوری  دانشکده دامپزشکی

دکتر محسن ابراهیمی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی

دکتر سمیه باصری

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده هنر

دکتر علیرضا عرفانی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

دکتر کیانا پیوندی 

سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری  دانشکده مهندسی شیمی

دکتر محمود نجفی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده روان شناسی

دکتر حجت کرمی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی عمران

دکتر محمد آزادی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محبوبه آزادی 

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی مواد و صنایع

 دکتر سیده مریم سجادی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده شیمی

دکتر امین جانقربانی 

مسئول امور پژوهشی دانشکده بیوفناوری

دکتر مرجان شیبانی

نماینده پردیس فرزانگان

دکتر محمد  نجارزاده

مدیر همکاریهای علمی و بین المللی

دکتر روح اله  خادمی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر رحمان معرفت

معاون دانشکده گردشگری

دکتر مجتبی امیری

معاون دانشکده منابع طبیعی

دکتر  علیرضا  نعیمی صدیق

مدیرفناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

مهندس مریم کرمی

معاون مدیر پژوهش

دکتر مهدی موسوی کمازانی

رئیس آزمایشگاه مرکزی