بولتن ماهانه اداره کل هواشناسی استان سمنان

علاقه مندان می توانند به منظور بهره برداری از این بولتن خبری به نشانی زیر مراجعه نمایند:

http://www.semnanweather.ir/boltan3.php