فراخوان دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی شورای عالی عتف (فراخوان اول سال 1402)

پس از تصویب طرح ملی جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1401/05/12، آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و در کمیسیون دائمی شورا تصویب و طی نامه شماره 011543/12/3 مورخ 1401/12/10ابلاغ شد.

در آیین نامه، چهار نوع دوره پسادکتری پیش‌بینی شده است که متقاضیان متناسب با نیاز و علاقه‌مندی خود می‌توانند دوره پسادکتری را در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی یا واحدهای صنعتی و مراکز فناوری واجد شرایط بگذرانند. انواع دوره پسادکتری شامل "تحقیقات بنیادی"، "تحقیقات کاربردی"، "فناوری" و " صنعتی" می‌باشند.

بمنطور تقویت همکار‌ی‌ها و نیز استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور، انجام فعالیت‌های اجرایی دوره پسادکتری تحقیقاتی کاربردی موضوع بند 3-2 از ماده 3 آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری، به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم‌ تحقیقات و فناوری بعنوان کارگزار محول شده است.

متقاضیان دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی شامل محققان، موسسات و اعضای هیات علمی می‌توانند با مراجعه به بخش قوانین  و آیین نامه این سامانه (postdoc.atf.gov.ir)، ابتدا آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را مطالعه نموده و در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین‌نامه، بر روی آیکون دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی کلیک نمایند و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند درخواست و ارسال مدارک و مستندات لازم، درخواست خود را ارسال نهایی نمایند. مدت ارسال نهایی در فراخوان اول تا 1402/06/30بوده و درخواست‌هایی که تا تاریخ مذکور ارسال نهایی نشوند، ورود آنها در فرآیند بررسی این فراخوان امکانپذیر نمی‌باشد.

 

https://postdoc.atf.gov.ir/