طرح پژوهانه دانشجويان دكتري

مقدمه

 به منظور گسترش نهضت توليد علم و ارتقاي كيفيت رساله­هاي دكتري و انطباق آنها با نيازهاي اساسي كشور, همچنين تقويت و تسهيل حضور و تلاش تمام وقت دانشجويان دكتري در دانشگاه­ها و مراكز علمي و پژوهشي, بر اساس توافقنامه بين وزارت علوم, تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شماره 11161/1/ص مورخ 26/8/88, از پايان­نامه­هاي دكتري دانشگاه­هاي كشور حمايت مالي مي­شود.

شيوه نامه طرح پژوهانه

در راستای ايجاد وحدت رويه و اجراي يكسان و هماهنگ طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتري, شيوه­نامه اجرايي مصوب 20/11/88 تهيه و تدوين شده است.

اولويت­هاي تحقيقاتي

موضوعات پايان­نامه دانشجويان دكتري ترجيحاً بايد بر اساس ليست اولويت­هاي تحقيقاتي مصوب هيأت دولت به شماره 260953/43523 مورخ 26/12/88 باشند تا از حمايت مالی دانشگاه برخوردار شوند.