دکتر محمد حسین احسانی

مدیر امور پژوهشی

دانشیار

مرتبه علمی

دکتری فیزیک از دانشگاه صنعتی  شاهرود

رشته

Research.M@semnan.ac.ir

پست الکترونیکی

33654134 - 023

تلفن تماس

33654136 - 023

فکس