کیانا پیوندی

 

مدیر امور پژوهشی

دانشیار

مرتبه علمی

 گروه آموزشی صنایع گاز در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

رشته

Research.M@semnan.ac.ir

پست الکترونیکی

33654134 - 023

تلفن تماس

33654136 - 023

فکس