حوزه معاونت معاونت پژوهشی و فناوری

مدیر همکاری های علمی و بین المللی: محمد نجارزاده

مدرک تحصیلی: دكتري جامعه شناسي 

مرتبه علمی : استادیار

نشانی پست الکترونیکی: Intr.Office@semnan.ac.ir

تلفن تماس:    31535865-023

 

وظایف و مسئولیت ها:

 

- برقراری و ارتباط با سايردانشگاهها و مراكزآموزش عالي داخلي و خارجي به منظورجمع آوري اطلاعات علمي تحقيقاتي مورد نياز و همچنين جلب همكاري آنان در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشی.

- ترجمه نامه ها، نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبان هاي فارسي و خارجي مورد نياز دانشگاه و موسسات تحقيقاتي تابعه.

- تنظيم برنامه هاي سمينارها، كنگره ها، سمپوزيوم ها و كنفرانس هاي علمي و تحقيقاتي بين المللي با همكاري دانشكده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.

- تشريك مساعي در برقراري ارتباط انجمن ها و هيأت علمي دانشگاه با مجامع علمي بين المللي دانشمندان خارجي با همكاري دفتر همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

- تهيه تفاهم نامه هاي همكاري هاي علمي با دانشگاه هاي خارج از كشور و عضويت در مجامع علمي و بين المللي.

- رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

- انجام بررسي هاي لازم به منظور جلب همكاري هاي شخصيت هاي علمي ايراني مقيم خارج.

- فراهم آوردن شرایط جذب دانشجويان خارجي براي مقاطع مختلف تحصيلي با همكاري گروه هاي آموزشي.