معاونین/ مدیران پیشین

دوره تصدی

نگاره

 

 

دکتر محمدحسین احسانی

(معاون)

 

 

 

از 1401.10.25 تاکنون

 

دکتر سیف الله سعدالدین

(معاون)

 

 

 

از 97.8.6 لغایت 24.10.1401

 

 

 

 

 

دکتر علی حقیقی اصل

(معاون)

 

 

 

از 93.7.27 لغایت 97.8.5

 

دکتر سیف الله سعدالدین

(معاون)

 

از 91.7.17 لغایت 93.7.26  

مرحوم دکتر فرامرز هرمزی

(معاون)

 

 

از 84.12.18 لغایت 91.7.17

مرحوم دکتر خشایار یغمایی

(معاون)

از77.5.31 لغایت 84.6.28

مرحوم مهندس رمضانعلی حاجی قربانی

(مدیر)

 

از سال 75 لغایت 76

مهندس عباس دانایی

(مدیر)

 

از سال 70 لغایت 75