معاون پژوهشی و فناوری: دکتر سیف الله سعدالدین

مدرک تحصیلی: دكتري مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

نشانی پست الکترونیکی :  Research.VC@semnan.ac.ir

تلفن تماس:    33654138-023

فکس:          33654136-023

 

وظایف و مسئولیت ها:

o       برنامه ريزي در امور پژوهشي دانشگاه.

o       انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه.

o       انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي علمكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.

o       ارتباط با مؤسسات داخلي و خارجي به‌ منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي و پژوهشي.

o       اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته دانشگاه.

o       همكاري با دفتر رياست و روابط عمومي در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير مؤسسات.

o       همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غيردانشگاهي.

o       نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي.

o       برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از بورس و فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

o       تهيه برنامه‌هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

o       بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در چار چوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه.

o       انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه.