معاون پژوهشی و فناوری: دکتر محمد حسین احسانی

مرتبه علمی : دانشیار دانشکده فیزیک

نشانی پست الکترونیکی :  Research.VC@semnan.ac.ir

تلفن تماس:    33654138-023

فکس:          33654136-023

 

وظایف و مسئولیت ها:

o       برنامه ریزی در امور پژوهشی دانشگاه.

o       انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه.

o       انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی علمکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.

o       ارتباط با مؤسسات داخلی و خارجی به‌ منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و پژوهشی.

o       اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه.

o       همکاری با دفتر ریاست و روابط عمومی در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات.

o       همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی.

o       نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی.

o       برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از بورس و فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

o       تهیه برنامه‌های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.

o       بررسی و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در چار چوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه.

o       انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.