- آزمایشگاه بافت شناسی در فرآورده های گوشتی 

-آزمایشگاه مصالح ساختمانی نوین

- آزمایشگاه روغن، محلولها و فرآورده های نفتی

- آزمایشگاه کالیبراسیون ( تجهیزات اندازهگیری مرتبط با دما، فشار، جرم، ضریب حرارتی، ویسکوزیته سیالات )

- آزمایشگاه آنالیز و تعیین ماهیت مواد معدنی