در راستای دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری حاصل شد

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

این برنامه در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری پژوهشی و صنعتی، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری نماید.

 

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور


با توجه به لزوم توسعه فناوری و نوآوری و اهمیت و جایگاه سرمایه های انسانی متخصص در فرآیند کلان توسعه فناورانه و نوآورانه کشور و نیاز به سرمایه انسانی خلاق و فناور برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکتهای فناور و مراکز نوآوری منتخب کشور به عنوان «پایگاه میزبان» اجرا می گردد تا در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری پژوهشی و صنعتی، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید:

https://connect.isti.ir/plans/

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی