وظایف معاونت پژوهشی و فناوری:  

o       انجام کلیه امور پژوهشي و فناوری دانشگاه.

o       برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه.

o       انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه.

o       انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي علمكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.

o       ارتباط با مؤسسات داخلي و خارجي به‌ منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي و پژوهشي .

o       اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته دانشگاه.

o       همكاري با دفتر رياست و روابط عمومي در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير مؤسسات.

o       همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غيردانشگاهي.

o       نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي.

o       برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

o       تهيه برنامه‌هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

o       بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي دانشگاه در چار چوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه.

o       انجام ساير امور محوله از سوي ریاست دانشگاه.