گروه پژوهشي نمک

مدیر: دکتر سید حسن زوار موسوی- دکتری شیمی تجزیه - ايران

داخلی: 3245

 پست الكترونيك:  hzmousavi@semnan.ac.ir

                  

نمك كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف نظير صنايع پزشكي، خوراكي و دارويي دارد با توجه به وجود مقادير عظيم منابع و معادن نمك در استان سمنان و نيز اهميت فرآوري بيشتر و استفاده بهينه از نمك لزوم پژوهش در مورد نمك امري ضروري مي باشد. از آنجایی که دانشگاه سمنان به عنوان يك دانشگاه جامع در استان، پتانسيل بالايي را در انجام فعاليت هاي پژوهشي دارد و با توجه به اینکه يكي از وظايف دانشگاه در هر منطقه اي كمك به توسعه و رشد اقتصادي و علمي آن منطقه است، این گروه پژوهشی در زمينه توسعه پژوهش هاي علمي، اعم از كاربردي، توسعه اي و بنيادي در زمینه فرآوری نمك فعاليت می­کند.

  زمينه های فعاليت

  • شناسايي ناخالصي ها و مواد سمي موجود در نمك معادن استان سمنان و تعيين درصد ناخالصي .
  • بررسي روش هاي نوين براي حذف مواد سمي و ناخالصي ها از نمك هاي خوراكي و دارويي.
  • بررسي فناوري هاي خالص سازي نمك و بومي كردن آنها.
  • طراحي و احداث واحد نيمه صنعتي خالص سازي نمك هاي خوراكي و دارويي.
  • طراحي تجهيزات ويژه خالص سازي نمك.
  • تدوين دانش فني توليد انواع محصولات از نمك.
  • بازنگري و تدوين استانداردهاي توليد نمك خوراكي، صنعتي و ... از طريق تعامل سازنده با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.