لیست اخبار صفحه :1
نخستین جلسه کارگروه شارپ برگزار شد.
با هدف دستیابی به مرجعیت و دیپلماسی علمی در دانشگاه سمنان صورت گرفت.

نخستین جلسه کارگروه شارپ برگزار شد.

به گزارش رابط خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دکتر محمدحسین احسانی در این جلسه عنوان کرد: کارگروه های شارپ در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هم اندیشی مدیران و معاونین پژوهش و فناوری دانشکده ها و بهره گیری از نظرات کارشناسی یاوران علمی اهداف مطلوبی را دنبال می نماید.

گسترش مبادلات علمی، پژوهشی و فناوری میان دو دانشگاه مرکز استان
راهکارهای گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه های سمنان و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بررسی شد.

گسترش مبادلات علمی، پژوهشی و فناوری میان دو دانشگاه مرکز استان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از گسترش مبادلات علمی، پژوهشی و فناوری میان دو دانشگاه مرکز استان خبر داد.

همکاری های علمی -پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه سمنان و شرکت برق منطقه ای سمنان گسترش می یابد
با انعقاد تفاهم نامه ای

همکاری های علمی -پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه سمنان و شرکت برق منطقه ای سمنان گسترش می یابد

با امضاء و مبادله تفاهم نامه ای بین دانشگاه سمنان و شرکت برق منطقه ای سمنان همکاری های دو طرف در زمینه های مختلف علمی -پژوهشی ، آموزشی و تحقیقات کاربردی گسترش می یابد .