در راستای آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند حاصل شد

جذب پژوهشگر پسادکتری مهندسی عمران - گرایش سازه

جذب پژوهشگر پسادکتری

در رشته مهندسی عمران - گرایش سازه
(از میان دانش آموختگان دکتری مهندسی عمران - سازه از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی)
علاقه مندان لطفا رزومه پژوهشی و لینک پروفایل Scopus خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
mr.ra1981@gmail.com

با سپاس

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی