با هدف دستیابی به مرجعیت و دیپلماسی علمی در دانشگاه سمنان صورت گرفت.

نخستین جلسه کارگروه شارپ برگزار شد.

به گزارش رابط خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دکتر محمدحسین احسانی در این جلسه عنوان کرد: کارگروه های شارپ در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هم اندیشی مدیران و معاونین پژوهش و فناوری دانشکده ها و بهره گیری از نظرات کارشناسی یاوران علمی اهداف مطلوبی را دنبال می نماید.

رئیس کارگروه شارپ عنوان داشت: این کارگروه ها با هدف بازنگری مجدد شیوه نامه های اجرایی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در نظر دارد نسبت به تسهیل شیوه نامه ها برای بهره برداری حداکثری اعضای هیأت علمی دانشگاه از فرصت های پیش رو اقدام نماید.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تصریح کرد: بررسی جدول مربوط به شیوه نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی و فناوری برای جمع بندی و ارائه نتایج به هیأت ممیزه دانشگاه با هدف همگرایی امتیازات در پژوهانه و ترفیع یکی از برنامه های مهمی است که این معاونت با همکاری هیأت ممیزه دانشگاه دنبال می نماید. دکتر احسانی در پایان اظهار داشت: بازنگری و تدوین مجدد شیوه نامه اجرایی دوره پسادکتری دانشگاه با هدف تسهیل در جذب پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه با هدف پذیرش جوانان نخبه و مستعد برای فراهم ساختن بستر پژوهش و فناوری آنان در دانشگاه سمنان با جدیت خاصی دنبال خواهد شد.

گفتنی است این کارگروه ها با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعال شده است و با برنامه های متنوعی اهداف مورد نظر را دنبال می نماید.

کلمات کلیدی

تصاویر

 -  -

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *